โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตั้งอยู่ เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110