s

2563 2564 2565
เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ มาตรา 128 14-01-2021 41

EB1

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 10-11-2020 74
2.คำสั่ง 10-11-2020 67
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 10-11-2020 64
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 10-11-2020 63
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10-11-2020 58
6.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10-11-2020 62

EB2

1.1 ข้อมููลผู้บริหาร 25-11-2020 68
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 25-11-2020 61
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 25-11-2020 65
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 25-11-2020 51
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 25-11-2020 57
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25-11-2020 57
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 25-11-2020 57
1.3 โครงสร้างรพร.ธาตุพนมปี64 25-11-2020 63
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 25-11-2020 62
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 25-11-2020 59
1.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 25-11-2020 61
1.7 ข้อมุูลการติดต่อ 25-11-2020 60
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน 25-11-2020 61
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 25-11-2020 64
10 คู่มือขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 25-11-2020 67
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 25-11-2020 88
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน64 30-11-2020 59
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 25-11-2020 67
5. กระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 25-11-2020 62
6.1 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 25-11-2020 65
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ 25-11-2020 72
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต 30-11-2020 62
9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25-11-2020 58
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและากรจัดหาพัสดุประจำปี 2564 25-11-2020 58
9.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 19-02-2021 22
9.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 25-11-2020 60
9.5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค.63 25-11-2020 71

EB3

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 24-11-2020 75
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-11-2020 66
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24-11-2020 57
4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 24-11-2020 57

EB4

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 25-11-2020 62
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 25-11-2020 56
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและากรจัดหาพัสดุประจำปี 2564 25-11-2020 55
1.4 คำสั่่งปิด - ปลดประกาศ 25-11-2020 52
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25-11-2020 59
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 25-11-2020 50
2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการตามแผนการจัดซื้อจ้างปี 64_compressed 30-11-2020 67
2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 19-02-2021 24
3.1 หนังสือแจ้งเวียนป้องกันการรับสินบน 30-11-2020 54
3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 30-11-2020 58
3.3 ชุดที่1 07-12-2020 56
3.3 ชุดที่2 07-12-2020 47
ใบสำคัญที่มีการเบิกจ่ายเดือน ธ.ค.63 19-02-2021 32
เรื่องที่ 1 ไตรมาสที่2 19-02-2021 27
เรื่องที่ 2 ไตรมาสที่2 19-02-2021 21

EB5

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25-11-2020 64
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ก.พ.64 08-03-2021 20
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 25-11-2020 42
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ธ.ค.63 06-01-2021 33
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ย.63 07-12-2020 47
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ม.ค.64 15-02-2021 24
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มี.ค.64 29-04-2021 4

EB6

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 18-02-2021 34
บันทึกข้อความลงนามนโยบาย 18-02-2021 26

EB7

บันทึกข้อความลงนามเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ 17-02-2021 38
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 17-02-2021 35

EB8

ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 24-11-2020 58

EB9

บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการ 18-02-2021 38

EB10

ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานรับข้อร้องเรียนและรับเรื่องร้องทุกข์ 28-01-2021 52
บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 01-03-2021 25

EB11

รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกับการทุจริต 01-03-2021 33
รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 01-03-2021 29

EB12

การประชุมโครงการ 10-02-2021 27
โครงการเทศบาลตำบลธาตุพนม 10-02-2021 25
บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ 10-02-2021 30

EB13

บันทึกข้อความลงนามสั่งการ 04-02-2021 38
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 33
บันทึกรับทราบการติดตามผล 04-02-2021 35
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 04-02-2021 34

EB14

คู่มือปฏิบัติในการยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 39
บันทึกข้อความแจ้งเวียน 29-01-2021 38
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ 29-01-2021 36
แบบฟอร์มยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 37

EB15

คู่มือปฏิบัติในการยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 38
บันทึกข้อความแจ้งเวียน 29-01-2021 37
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ 29-01-2021 35
แบบฟอร์มยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 35

EB16

คำประกาศเจตจำนงค์ป้องกันการทุจริต 04-02-2021 40
บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ 04-02-2021 38
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 33
รูปภาพกิจกรรม 04-02-2021 32

EB17

บันทึกข้อความเสนอแผนลงนาม 12-11-2020 36
แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล 12-11-2020 35
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 64 12-11-2020 32

EB18

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 64 01-03-2021 32
บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดของคู่มือชมรมจริยธรรม 01-03-2021 24
แบบฟอร์ม 2 01-03-2021 24
แบบฟอร์ม 3 01-03-2021 22

EB19

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ 18-02-2021 30
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 64 01-03-2021 28
สรุปผลการประชุม 18-02-2021 28
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม 18-02-2021 28

EB20

กรอบแนวทางปฏิบัติ 01-03-2021 25
บันทึกข้อความลงนามสั่งการ 01-03-2021 23
หลักฐานการแจ้งเวียน 01-03-2021 31

EB21

บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการ 18-02-2021 28

EB22

กิจกรรม 04-02-2021 36
คำประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ 04-02-2021 45
บันทึกข้อความร่วมกิจกรรม 04-02-2021 42
รายงานผลกิจกรรม วันที่ 4 ธ.ค.63 04-02-2021 51
รายชื่อหน่วยงานรับหนังสือร่วมกิจกรรม 04-02-2021 47
รูปภาพกิจกรรม 4 ธ.ค.63 04-02-2021 40

EB23

กิจกรรมดำเนินงานของชมรม 01-03-2021 28
แนวทางการดำเนินกิจกรรมชองชมรม 01-03-2021 25
บันทึกข้อความขอจัดตั้งชมรม 01-03-2021 26
รายชื่อสมาชิกของชมรม 01-03-2021 22

EB24

แนวทางป้องกันการล่วงระเมิดทางเพศ 04-02-2021 34
บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ 04-02-2021 36
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 28
ประกาศเจตนารมณ์ 04-02-2021 34
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการคุกคามทางเพศ ไตรมาสที่1 04-02-2021 38

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน