s

2563 2564 2565
เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
ขอเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและนอก ปี 2564 18-08-2021 15
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ มาตรา 128 14-01-2021 98

EB1

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 10-11-2020 137
2.คำสั่ง 10-11-2020 125
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 10-11-2020 121
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 10-11-2020 121
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10-11-2020 113
6.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10-11-2020 119

EB2

1.1 ข้อมููลผู้บริหาร 25-11-2020 122
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 25-11-2020 118
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 25-11-2020 128
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 25-11-2020 104
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 25-11-2020 113
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25-11-2020 113
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 25-11-2020 108
1.3 โครงสร้างรพร.ธาตุพนมปี64 25-11-2020 124
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 25-11-2020 124
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 25-11-2020 117
1.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 25-11-2020 118
1.7 ข้อมุูลการติดต่อ 25-11-2020 114
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน 25-11-2020 120
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 25-11-2020 122
10 คู่มือขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 25-11-2020 129
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 25-11-2020 144
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน64 30-11-2020 110
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 25-11-2020 131
5. กระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 25-11-2020 124
6.1 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 25-11-2020 117
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ 25-11-2020 131
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต 30-11-2020 114
9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25-11-2020 114
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและากรจัดหาพัสดุประจำปี 2564 25-11-2020 114
9.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 19-02-2021 73
9.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 25-11-2020 116
9.5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค.63 25-11-2020 131

EB3

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 24-11-2020 139
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-11-2020 123
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24-11-2020 111
4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 24-11-2020 115

EB4

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 25-11-2020 116
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 25-11-2020 110
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและากรจัดหาพัสดุประจำปี 2564 25-11-2020 102
1.4 คำสั่่งปิด - ปลดประกาศ 25-11-2020 99
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25-11-2020 105
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 25-11-2020 103
2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการตามแผนการจัดซื้อจ้างปี 64_compressed 30-11-2020 120
2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 19-02-2021 91
3.1 หนังสือแจ้งเวียนป้องกันการรับสินบน 30-11-2020 102
3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 30-11-2020 115
3.3 ชุดที่1 07-12-2020 113
3.3 ชุดที่2 07-12-2020 98
ใบสำคัญที่มีการเบิกจ่ายเดือน ธ.ค.63 19-02-2021 78
เรื่องที่ 1 ไตรมาสที่ 3 09-05-2021 47
เรื่องที่ 1 ไตรมาสที่2 19-02-2021 78
เรื่องที่ 2 ไตรมาสที่2 19-02-2021 60
เรื่องที่ 2 ไตรมาสที่3 09-05-2021 46
เรื่องที่ ๑ ไตรมาสที่ ๔ 17-08-2021 13
เรื่องที่ ๒ ไตรมาสที่ ๔ 17-08-2021 13

EB5

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25-11-2020 107
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ก.พ.64 08-03-2021 61
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ต.ค.63 25-11-2020 85
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ธ.ค.63 06-01-2021 72
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ค.64 09-05-2021 35
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ย.63 07-12-2020 92
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ม.ค.64 15-02-2021 71
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มิ.ย.61 17-08-2021 14
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มี.ค.64 29-04-2021 50
แบบรายงาน สขร.1 เดือน เม.ย.64 28-05-2021 51
รายงาน สขร.1 เดือน ก.ค.64 02-09-2021 10

EB6

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 18-02-2021 74
บันทึกข้อความลงนามนโยบาย 18-02-2021 71

EB7

คำรับรองและพิธีลงนามคำรับรองปี64 01-06-2021 57
บันทึกข้อความลงนามเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ 17-02-2021 84
บันทึกเชิญประชุมและลงนามMOU 01-06-2021 35
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 17-02-2021 87

EB8

ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 24-11-2020 100
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปี 2564 20-05-2021 45

EB9

การจัดการอบรม 20-05-2021 48
ขออนุญาตรายงานการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและแจ้งเหตุผลไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ 02-09-2021 8
โครงการอบรม 20-05-2021 44
บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการ 18-02-2021 78

EB10

ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานรับข้อร้องเรียนและรับเรื่องร้องทุกข์ 28-01-2021 119
ขอรายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน 02-09-2021 9
บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 01-03-2021 87

EB11

ขอรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน 02-09-2021 8
ขอรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่รอบ 12 เดือน 02-09-2021 8
รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกับการทุจริต 01-03-2021 77
รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 01-03-2021 70

EB12

การประชุมโครงการ 10-02-2021 67
โครงการเทศบาลตำบลธาตุพนม 10-02-2021 74
บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ 10-02-2021 75
รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไตรมาสที่3 25-05-2021 47
รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไตรมาสที่4 02-09-2021 7

EB13

บันทึกข้อความลงนามสั่งการ 04-02-2021 81
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 73
บันทึกรับทราบการติดตามผล 04-02-2021 74
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 04-02-2021 76

EB14

คู่มือปฏิบัติในการยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 75
บันทึกข้อความแจ้งเวียน 29-01-2021 85
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ 29-01-2021 84
แบบฟอร์มยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 82

EB15

คู่มือปฏิบัติในการยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 80
บันทึกข้อความแจ้งเวียน 29-01-2021 80
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ 29-01-2021 74
แบบฟอร์มยืมพัสดุราชการ 29-01-2021 74

EB16

คำประกาศเจตจำนงค์ป้องกันการทุจริต 04-02-2021 86
บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ 04-02-2021 78
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 73
รูปภาพกิจกรรม 04-02-2021 72

EB17

บันทึกข้อความเสนอแผนลงนาม 12-11-2020 79
แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล 12-11-2020 80
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 64 12-11-2020 71

EB18

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 64 01-03-2021 80
บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดของคู่มือชมรมจริยธรรม 01-03-2021 64
แบบฟอร์ม 2 01-03-2021 69
แบบฟอร์ม 3 01-03-2021 66

EB19

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ 18-02-2021 72
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 64 01-03-2021 68
สรุปผลการประชุม 18-02-2021 74
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม 18-02-2021 71

EB20

กรอบแนวทางปฏิบัติ 01-03-2021 68
บันทึกข้อความลงนามสั่งการ 01-03-2021 65
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 02-09-2021 8
หลักฐานการแจ้งเวียน 01-03-2021 75

EB21

การจัดการอบรม 20-05-2021 42
ขออนุญาตรายงานการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและแจ้งเหตุผลไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ 02-09-2021 9
โครงการอบรม 20-05-2021 35
บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการ 18-02-2021 83

EB22

กิจกรรม 04-02-2021 77
คำประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ 04-02-2021 84
บันทึกข้อความร่วมกิจกรรม 04-02-2021 90
รายงานผลกิจกรรม วันที่ 4 ธ.ค.63 04-02-2021 101
รายชื่อหน่วยงานรับหนังสือร่วมกิจกรรม 04-02-2021 93
รูปภาพกิจกรรม 4 ธ.ค.63 04-02-2021 84

EB23

กิจกรรมดำเนินงานของชมรม 01-03-2021 71
แนวทางการดำเนินกิจกรรมชองชมรม 01-03-2021 73
บันทึกข้อความขอจัดตั้งชมรม 01-03-2021 67
รายชื่อสมาชิกของชมรม 01-03-2021 67

EB24

แนวทางป้องกันการล่วงระเมิดทางเพศ 04-02-2021 78
บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ 04-02-2021 80
บันทึกแจ้งเวียน 04-02-2021 64
ประกาศเจตนารมณ์ 04-02-2021 82
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการคุกคามทางเพศ ไตรมาสที่1 04-02-2021 84

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน