1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

204

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 2,565 คน / 3,157 ครั้ง)

รายละเอียด

12

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 190 คน / 194 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 526 คน / 561 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 180 คน / 197 ครั้ง)

รายละเอียด