เอกสาร

หน้าหลัก /ดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มงานธุรการ
2. แบบฟอร์มงานพัสดุ
3. แบบฟอร์มงานการเงิน
4. แบบฟอร์มขอบ้านพักเจ้าหน้าที่
5. แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด
6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
7. แบบฟอร์มขอประกาศขึ้นหน้าเว็บ
8. แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์
9. แบบสำรวจความต้องการประจำปี
10. แบบฟอร์มการลา
11. แบบฟอร์มส่งเอกสารทำลาย
12. แบบฟอร์มใบสมัคร

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน