เอกสาร

หน้าหลัก /คำสั่ง

คำสั่งให้ พกส.ปฏิบัติงาน ต.ค.56
เพิ่มค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ ต.ค.58
เพิ่มค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ ต.ค.59
เพิ่มค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ ต.ค.60
เพิ่มค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ ณ 1 ส.ค.61
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.57
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.58
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.59
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.60
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.61
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.62
คำสั่งแต่งตั้ง กรณีพิเศษ ณ. 25 ธ.ค.61 รอบแรก
คำสั่งแต่งตั้ง กรณีพิเศษ ณ. 25 ธ.ค.61รอบสอง
คำสั่งแต่งตั้ง กรณีพิเศษ ณ 2 ต.ค.62
คำสั่งต่อสัญญา ปี 60 - 64
คำสั่งลาออก พกส.80

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน