เอกสาร

หน้าหลัก /คำสั่ง ลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.58
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.59
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.60
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.61
คำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ต.ค.62
คำสั่งลาออกลูกจ้างชั่วคราว 246
รายบุคคล

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน