รายนามผู้บริหาร

หน้าหลัก / รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร


      1.นายแพทย์สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ
          บริหารในปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2521
      2.นายแพทย์ศัลยรักษ์ พยัคซ่อนนัข
        บริหารในปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2545
      3.นายแพทย์วิรัช ชีวเรืองโรจน์
          บริหารในปี 5 ส.ค. 2545 - 4 พ.ย. 2545
      4.นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์
          บริหารในปี 4 พ.ย. 2545 - ปัจจุบัน

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน