แบบฟอร์ม

หน้าหลัก /ซ่อม / ซื้อ

1. บันทึกข้อความ
2. แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์
3. แบบฟอร์มโน๊ตบุ๊ก
4. แบบฟอร์มมอนิเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์)
5. แบบฟอร์มปริ้นเตอร์(เครื่องพิมพ์)
6. แบบฟอร์มปริ้นเตอร์(เครื่องพิมพ์สี)
7. เครื่องสำรองไฟฟ้า
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน