ประวัติความเป็นมา

หน้าหลัก / ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

        ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารห่างไกลรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบ สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อให้โรงพยาบาลที่จัดสร้างขึ้น สามารถบริการประชาชน ทหาร ตำรวจ พลเรือน โดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาสทางสังคมผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ด้วยดีตลอดไป จึงนำทรัพย์สินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ชื่อว่า "มูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกล และกันดาร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จวบจนปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๒๑ แห่ง
        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังไม้ ธาตุพนมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ และเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๑

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน