1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

9

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 8,822 คน / 12,509 ครั้ง)

รายละเอียด

3

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 613 คน / 645 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 507 คน / 623 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 375 คน / 506 ครั้ง)

รายละเอียด