1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

36

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 5,345 คน / 7,652 ครั้ง)

รายละเอียด

6

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 484 คน / 498 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 1,115 คน / 1,256 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 282 คน / 319 ครั้ง)

รายละเอียด