1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

451

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 14,951 คน / 18,087 ครั้ง)

รายละเอียด

3

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 521 คน / 546 ครั้ง)

รายละเอียด

4

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 101 คน / 169 ครั้ง)

รายละเอียด

23

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 314 คน / 392 ครั้ง)

รายละเอียด