1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 1,200 คน / 1,405 ครั้ง)

รายละเอียด

1

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 92 คน / 93 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 3 คน / 3 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 29 คน / 29 ครั้ง)

รายละเอียด