1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

525

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 1,162 คน / 1,346 ครั้ง)

รายละเอียด

16

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 78 คน / 78 ครั้ง)

รายละเอียด

6

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 44 คน / 47 ครั้ง)

รายละเอียด

6

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 31 คน / 31 ครั้ง)

รายละเอียด