1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 1,130 คน / 1,231 ครั้ง)

รายละเอียด

2

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 120 คน / 120 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 11 คน / 12 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 48 คน / 51 ครั้ง)

รายละเอียด