1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

639

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 7,814 คน / 12,158 ครั้ง)

รายละเอียด

36

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 758 คน / 805 ครั้ง)

รายละเอียด

69

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 1,512 คน / 1,771 ครั้ง)

รายละเอียด

35

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 601 คน / 702 ครั้ง)

รายละเอียด