1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

142

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 8,517 คน / 13,580 ครั้ง)

รายละเอียด

16

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 829 คน / 870 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 2,200 คน / 2,604 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 517 คน / 625 ครั้ง)

รายละเอียด