1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

89

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 3,597 คน / 4,727 ครั้ง)

รายละเอียด

4

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 370 คน / 384 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 485 คน / 532 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 303 คน / 338 ครั้ง)

รายละเอียด