1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 3,423 คน / 4,753 ครั้ง)

รายละเอียด

0

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 328 คน / 337 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 385 คน / 405 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 122 คน / 132 ครั้ง)

รายละเอียด