1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

94

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 3,600 คน / 4,732 ครั้ง)

รายละเอียด

5

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 371 คน / 385 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 485 คน / 532 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 303 คน / 338 ครั้ง)

รายละเอียด