ข่าว

หน้าหลัก / ข่าว

เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล+ส่งผลงาน+2+63 20-05-2020 132
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมกราคม 14-20-2020 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 127
คำสั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ & แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศ ปลดประกาศ ขึ้นประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 02-01-2020 155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 25-11-2019 161
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 22-11-2019 151
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 21-11-2019 152
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 19-11-2019 147
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 25-10-2019 133
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25-10-2019 121
ร่างประกาศซื้อ 30-09-2019 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-09-2019 141
หนังสือแจ้งอนุมัติแผน สปสช. 25-09-2019 133
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-09-2019 174
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 154
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 147
ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2562 167
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 62 30-08-2019 169
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 141
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 180
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม 08-08-2562 154
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 08-07-2562 161
2.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 163
1.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 158
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–กรกฎาคม2562 08-01-2562 151
ขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ว.๑๐๕) 26-07-2019 150
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–มิถุนายน 2562 26-07-2019 155
กระบวนการบริการผู้ป่วยนอก 26-07-2019 155
ขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค 26-07-2019 166
ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ปีงบประมาณ2562 07-08-2562 174
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 และวิเคราห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 06-04-2562 148
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 30-05-2019 161
ประกาศ นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 30-05-2019 165
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23-05-2019 158
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน เมษายน 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–เมษายน 2562 05-01-2562 152
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีไกล่เกลี่ย 29-04-2019 187
ขออนุญาตจัดวางระบบรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 29-04-2019 173
ผลการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปี 2562 29-04-2019 173
ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซส์ 29-04-2019 203
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 61 23-04-2019 161
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 23-04-2019 130
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 23-04-2019 148
แผนการเงิน ปี 2562 23-04-2019 127
บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 23-04-2019 151
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 04-10-2562 150
นโยบายและอัลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม 04-05-2562 127
โครงสร้าง รพร.ธาตุพนม ปี 62 04-04-2562 163
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 04-04-2562 124
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าวด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 04-04-2562 125
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 04-04-2562 100
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 04-04-2562 106
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 01-04-2562 134
ขอเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 28-03-2019 116
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติราชการ 28-03-2019 101
ลงนาม MOU ระหว่าง ผอ.รพร.ธาตุพนม กับ หัวหน้ากลุ่มงาน 28-03-2019 139
สรุปตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 143
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 131
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 143
ผลการดำเนินงานตามโครงการธาตุพนมร่วมใจป้องกันภัยสาธารณสุข ในงานนมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 28-03-2019 134
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มกราคม 2562 02-01-2562 181
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 268
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 405
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 170
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 179
แนวปฏิบัติตามแกณฑ์จิยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 10-01-2561 190
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 28-09-2018 188
แผนเงินบำรุง รพร.ธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 13-12-2018 338
ประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 19-11-2018 205
ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 11-07-2561 222
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 10-03-2561 197
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 29-10-2018 177
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ 29-10-2018 177
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ 29-10-2018 192
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน14 รายการ 24-10-2018 282
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7 รายการ 24-10-2018 212
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 24-10-2018 193
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน กันยายน 2561 10-03-2561 182
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน-ปี-งบประมาณ-๖๑-เม.ย.60-ถึง-ส.ค.-61 24-08-2018 179
ประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.-ก.ค. ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 230
ประกาศเผยแพร่่วิเคราะห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อวัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม - กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 209
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 20-06-2018 191
รายงานโครงการอบรม เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 01-03-2561 186
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 27-10-2017 320
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 27-10-2017 191
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ปี งบประมาณ ๖๑ 06-01-2561 198
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม 28-04-2018 201
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 19-06-2018 308
แบบรายงานผลงานปฏิบัติการงาน ของสุขภาพจิตและยาเสพติด/คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน 19-06-2018 203
คู่มือประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด 19-06-2018 200
คู่มือปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 28-04-2017 6019
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 28-07-2016 585
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 07-12-2559 596
ประกาศจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 กลุ่ม 3 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 (ครั้งที่ 2) 16-06-2016 687
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-06-2016 723
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-05-2016 726
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-05-2016 694
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5กลุ่ม 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27-04-2016 664
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 07-03-2557 977
การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 16-12-2014 896

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน