ข่าว

หน้าหลัก / ข่าว

เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล+ส่งผลงาน+2+63 20-05-2020 19
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมกราคม 14-20-2020 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 56
คำสั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ & แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศ ปลดประกาศ ขึ้นประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 02-01-2020 76
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 25-11-2019 85
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 22-11-2019 73
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 21-11-2019 74
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 19-11-2019 78
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 25-10-2019 64
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25-10-2019 54
ร่างประกาศซื้อ 30-09-2019 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-09-2019 71
หนังสือแจ้งอนุมัติแผน สปสช. 25-09-2019 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-09-2019 101
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 74
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 72
ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2562 82
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 62 30-08-2019 90
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 66
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 105
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม 08-08-2562 87
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 08-07-2562 86
2.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 92
1.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 88
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–กรกฎาคม2562 08-01-2562 83
ขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ว.๑๐๕) 26-07-2019 79
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–มิถุนายน 2562 26-07-2019 82
กระบวนการบริการผู้ป่วยนอก 26-07-2019 77
ขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค 26-07-2019 97
ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ปีงบประมาณ2562 07-08-2562 106
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 และวิเคราห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 06-04-2562 77
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 30-05-2019 89
ประกาศ นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 30-05-2019 89
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23-05-2019 89
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน เมษายน 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–เมษายน 2562 05-01-2562 79
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีไกล่เกลี่ย 29-04-2019 99
ขออนุญาตจัดวางระบบรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 29-04-2019 105
ผลการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปี 2562 29-04-2019 101
ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซส์ 29-04-2019 147
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 61 23-04-2019 103
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 23-04-2019 74
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 23-04-2019 90
แผนการเงิน ปี 2562 23-04-2019 70
บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 23-04-2019 92
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 04-10-2562 96
นโยบายและอัลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม 04-05-2562 71
โครงสร้าง รพร.ธาตุพนม ปี 62 04-04-2562 68
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 04-04-2562 71
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าวด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 04-04-2562 75
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 04-04-2562 66
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 04-04-2562 71
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 01-04-2562 97
ขอเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 28-03-2019 79
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติราชการ 28-03-2019 64
ลงนาม MOU ระหว่าง ผอ.รพร.ธาตุพนม กับ หัวหน้ากลุ่มงาน 28-03-2019 90
สรุปตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 102
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 95
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 106
ผลการดำเนินงานตามโครงการธาตุพนมร่วมใจป้องกันภัยสาธารณสุข ในงานนมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 28-03-2019 98
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มกราคม 2562 02-01-2562 144
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 213
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 368
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 135
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 144
แนวปฏิบัติตามแกณฑ์จิยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 10-01-2561 153
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 28-09-2018 149
แผนเงินบำรุง รพร.ธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 13-12-2018 302
ประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 19-11-2018 168
ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 11-07-2561 184
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 10-03-2561 161
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 29-10-2018 140
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ 29-10-2018 141
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ 29-10-2018 153
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน14 รายการ 24-10-2018 245
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7 รายการ 24-10-2018 174
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 24-10-2018 157
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน กันยายน 2561 10-03-2561 145
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน-ปี-งบประมาณ-๖๑-เม.ย.60-ถึง-ส.ค.-61 24-08-2018 140
ประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.-ก.ค. ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 194
ประกาศเผยแพร่่วิเคราะห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อวัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม - กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 155
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 20-06-2018 153
รายงานโครงการอบรม เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 01-03-2561 151
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 27-10-2017 284
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 27-10-2017 155
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ปี งบประมาณ ๖๑ 06-01-2561 160
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม 28-04-2018 159
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 19-06-2018 270
แบบรายงานผลงานปฏิบัติการงาน ของสุขภาพจิตและยาเสพติด/คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน 19-06-2018 165
คู่มือประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด 19-06-2018 149
คู่มือปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 28-04-2017 5983
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 28-07-2016 548
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 07-12-2559 559
ประกาศจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 กลุ่ม 3 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 (ครั้งที่ 2) 16-06-2016 648
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-06-2016 684
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-05-2016 690
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-05-2016 655
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5กลุ่ม 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27-04-2016 602
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 07-03-2557 940
การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 16-12-2014 862

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน