ข่าว

หน้าหลัก / ข่าว

เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล+ส่งผลงาน+2+63 20-05-2020 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมกราคม 14-20-2020 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2020 83
คำสั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ & แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศ ปลดประกาศ ขึ้นประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 02-01-2020 104
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 25-11-2019 111
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 22-11-2019 100
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 21-11-2019 100
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 19-11-2019 103
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 25-10-2019 89
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25-10-2019 80
ร่างประกาศซื้อ 30-09-2019 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-09-2019 97
หนังสือแจ้งอนุมัติแผน สปสช. 25-09-2019 88
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-09-2019 127
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 103
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-08-2019 98
ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2562 128
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 62 30-08-2019 117
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 94
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกอดราคา อิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding) 23-08-2019 131
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม 08-08-2562 111
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 08-07-2562 112
2.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 117
1.ประกาศเผยแพร่แผน 08-02-2562 114
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–กรกฎาคม2562 08-01-2562 107
ขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ว.๑๐๕) 26-07-2019 105
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มิถุนายน2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–มิถุนายน 2562 26-07-2019 107
กระบวนการบริการผู้ป่วยนอก 26-07-2019 103
ขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค 26-07-2019 122
ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ปีงบประมาณ2562 07-08-2562 132
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 และวิเคราห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 06-04-2562 104
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 30-05-2019 115
ประกาศ นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 30-05-2019 115
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23-05-2019 113
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน เมษายน 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561–เมษายน 2562 05-01-2562 106
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีไกล่เกลี่ย 29-04-2019 142
ขออนุญาตจัดวางระบบรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 29-04-2019 129
ผลการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปี 2562 29-04-2019 128
ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซส์ 29-04-2019 167
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 61 23-04-2019 121
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 23-04-2019 95
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 23-04-2019 110
แผนการเงิน ปี 2562 23-04-2019 89
บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 23-04-2019 110
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2562 และวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินตามแผนจัดซื้อวัสดุ 04-10-2562 114
นโยบายและอัลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม 04-05-2562 92
โครงสร้าง รพร.ธาตุพนม ปี 62 04-04-2562 87
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 04-04-2562 88
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าวด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 04-04-2562 83
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 04-04-2562 74
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 04-04-2562 77
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 01-04-2562 105
ขอเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 28-03-2019 87
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติราชการ 28-03-2019 73
ลงนาม MOU ระหว่าง ผอ.รพร.ธาตุพนม กับ หัวหน้ากลุ่มงาน 28-03-2019 99
สรุปตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 112
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 102
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 28-03-2019 114
ผลการดำเนินงานตามโครงการธาตุพนมร่วมใจป้องกันภัยสาธารณสุข ในงานนมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 28-03-2019 105
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มกราคม 2562 02-01-2562 152
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 239
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-09-2562 376
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 143
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17-12-2018 151
แนวปฏิบัติตามแกณฑ์จิยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 10-01-2561 160
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 28-09-2018 158
แผนเงินบำรุง รพร.ธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 13-12-2018 311
ประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 19-11-2018 175
ประกาศแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 11-07-2561 193
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 10-03-2561 168
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 29-10-2018 147
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ 29-10-2018 149
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ 29-10-2018 161
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน14 รายการ 24-10-2018 253
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7 รายการ 24-10-2018 182
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ 24-10-2018 164
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน กันยายน 2561 10-03-2561 152
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน-ปี-งบประมาณ-๖๑-เม.ย.60-ถึง-ส.ค.-61 24-08-2018 148
ประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.-ก.ค. ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 201
ประกาศเผยแพร่่วิเคราะห์งบประมาณการดำเนินการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อวัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม - กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 181
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 20-06-2018 161
รายงานโครงการอบรม เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 01-03-2561 157
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 27-10-2017 292
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 27-10-2017 161
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ปี งบประมาณ ๖๑ 06-01-2561 168
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม 28-04-2018 167
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 19-06-2018 278
แบบรายงานผลงานปฏิบัติการงาน ของสุขภาพจิตและยาเสพติด/คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน 19-06-2018 173
คู่มือประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด 19-06-2018 169
คู่มือปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 28-04-2017 5991
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 28-07-2016 556
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 07-12-2559 567
ประกาศจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 กลุ่ม 3 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 (ครั้งที่ 2) 16-06-2016 656
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-06-2016 692
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-05-2016 698
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-05-2016 663
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5กลุ่ม 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27-04-2016 628
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 07-03-2557 946
การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 16-12-2014 869

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน