แผนการดำเนินงาน

หน้าหลัก / แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธสาสตร์ที่ ๑ Community Happiness

ยุทธสาสตร์ที่ ๒ Patient Happiness

ยุทธสาสตร์ที่ ๓ Personnel Happiness

ยุทธสาสตร์ที่ ๔ Hospital Happiness

Bike for KING

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน