วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หน้าหลัก / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม(พ.ศ. 2560-2569)

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์

      1. วิสัยทัศน์
          “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข”
      2. พันธกิจ
          2.1 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
          2.2 เป็นผู้นำในการให้บริการสุขภาพที่เป็นเลิศเป็นต้นแบบและเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการข้างเคียง
          2.3 เป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
      3. เป้าประสงค์
          3.1 ประชาชนมีสุขภาวะ
          3.2 ผู้ป่วยมีความสุข
          3.3 เจ้าหน้าที่มีความสุข
          3.4 องค์กรมีความสุข
      4. ค่านิยม
          4.1 Teamwork เราเป็นทีมงาน
          4.2 Harmony สานสามัคคี
          4.3 Compassion มีจิตเมตตา
          4.4 People-Centered ปวงประชาเหนืออื่นใด .
          4.5 Honesty ด้วยใจซื่อตรง

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน