ยุทธศาสตร์

หน้าหลัก / ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม(พ.ศ. 2560-2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม (พ.ศ. 2560-2569)

          1. วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข”
          2. พันธกิจ:
                2.1 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
                2.2 เป็นผู้นำในการให้บริการสุขภาพที่เป็นเลิศเป็นต้นแบบและเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการข้างเคียง
                2.3 เป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
          3. เป้าประสงค์
                3.1 ประชาชนมีสุขภาวะ
                3.2 ผู้ป่วยมีความสุข
                3.3 เจ้าหน้าที่มีความสุข
                3.4 องค์กรมีความสุข
          4. ค่านิยม
                4.1 Teamwork เราเป็นทีมงาน
                4.2 Harmony สานสามัคคี
                4.3 Compassion มีจิตเมตตา
                4.4 People-Centered ปวงประชาเหนืออื่นใด .
                4.5 Honesty ด้วยใจซื่อตรง
          5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)

          กลยุทธ์หลัก
                S1O1, S1O2, S2O2 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
                S2O2 S3O2 จัดระบบการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจแห่ง
          ความเป็นมนุษย์
                S3O1, S3O2 ความร่วมมือที่ชัดเจน
          กลยุทธ์ขยายงาน
                S2W3 S1O2T1 ขยายเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้
          กลยุทธ์การพัฒนา
                W1O1 ขยายบริการจากความร่วมมือขององค์กรภายนอก
                W1W2W3O1O2 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          6. ยุทธศาสตร์
                1. ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข (Community happiness)
                2. ผู้รับบริการต้นแบบแห่งความสุข (Patient happiness)
                3. บุคลากรต้นแบบแห่งความสุข (Personnel happiness)
                4. โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข (Hospital happiness)

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน