ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  14 ม.ค. 2562 5447654638 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 35,631.00
32  14 ม.ค. 2562 61037599 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 4,488.00
33  14 ม.ค. 2562 610383 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 10,600.00
34  14 ม.ค. 2562 61047395 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 29,853.00
35  14 ม.ค. 2562 611138273 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 52,000.00
36  14 ม.ค. 2562 61517491 บ.ที.เอ็น.เค.อินเตอร์เทรดจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 7,500.00
37  14 ม.ค. 2562 71644 บ.เมดิซีนซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 2,700.00
38  14 ม.ค. 2562 71720 บ.เมดิซีนซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 24,000.00
39  14 ม.ค. 2562 8102508367 บ.101 เมดิแคร์ จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 83,861.25
40  14 ม.ค. 2562 8103106643 บ.เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 13,642.00
41  14 ม.ค. 2562 8370208099 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 2,140.00
42  14 ม.ค. 2562 BB62EPI103673 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 14 ม.ค. 2562 79,457.00
43  14 ม.ค. 2562 BK62NTP102072 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 14 ม.ค. 2562 959.78
44  14 ม.ค. 2562 C6201085 บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 7,211.80
45  14 ม.ค. 2562 DDC1AA62DDC103150 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 14 ม.ค. 2562 45,975.44

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล