ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  30 ต.ค. 2561 SS6141761 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 23,700.00
62  30 ต.ค. 2561 T6110/11582 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 48,000.00
63  30 ต.ค. 2561 T6110/11954 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 3,600.00
64  30 ต.ค. 2561 T6110/12007 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 12,300.00
65  30 ต.ค. 2561 TI181011824 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 4,000.00
66  30 ต.ค. 2561 UG31970458 บ.แอลเอฟเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 25,284.00
67  30 ต.ค. 2561 ช.62/00522 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 3,200.00
68  30 ต.ค. 2561 ช.62/00523 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 4,500.00
69  30 ต.ค. 2561 ช.62/00581 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 2,250.00
70  30 ต.ค. 2561 รพ.เรณูนครพ รพ.เรณูนคร เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 30 ต.ค. 2561 14,500.00
71  24 ต.ค. 2561 103180901125 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 24 ต.ค. 2561 26,250.00
72  24 ต.ค. 2561 1162616483 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2561 123,745.50
73  24 ต.ค. 2561 1162619544 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2561 37,000.00
74  24 ต.ค. 2561 1162626766 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2561 6,869.40
75  24 ต.ค. 2561 1181001463 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2561 21,400.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล