ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  16 มี.ค. 2561 103180300219 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 2,400.00
2  16 มี.ค. 2561 103180300252 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 15,300.00
3  16 มี.ค. 2561 103180300255 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 35,700.00
4  16 มี.ค. 2561 1340650 บ.เมดิทอปจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 12,000.00
5  16 มี.ค. 2561 1341254 บ.เมดิทอปจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 18,000.00
6  16 มี.ค. 2561 18/037 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 65,000.00
7  16 มี.ค. 2561 61/0188 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะวันเมดิคอล เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 0 543 3,690.00
8  16 มี.ค. 2561 61/133 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 880.00
9  16 มี.ค. 2561 61/134 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 6,250.00
10  16 มี.ค. 2561 61/156 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 0 543 2,940.00
11  16 มี.ค. 2561 61/167 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 980.00
12  16 มี.ค. 2561 DD0305 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 62,500.00
13  16 มี.ค. 2561 DD0311 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 34,000.00
14  16 มี.ค. 2561 IV 061000695 บ.เอ็นทีทีมาร์เก็ตติ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2561 5,750.00
15  16 มี.ค. 2561 IV6100277 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2561 8,350.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล