ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  23 พ.ค. 2561 3000013048 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 1,009.68
2  23 พ.ค. 2561 3000014572 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 3,800.00
3  23 พ.ค. 2561 3000014855 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 6,288.60
4  23 พ.ค. 2561 3000015584 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 5,000.00
5  23 พ.ค. 2561 DDC1AA61DDC109666 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 23 พ.ค. 2561 84,152.34
6  23 พ.ค. 2561 DDC1BA61DDC107471 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 23 พ.ค. 2561 86.81
7  11 พ.ค. 2561 1161804054 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 8,200.00
8  11 พ.ค. 2561 1161844734 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 112,564.00
9  11 พ.ค. 2561 1161861498 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 17,120.00
10  11 พ.ค. 2561 1161865324 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 40,660.00
11  11 พ.ค. 2561 1161868436 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 8,110.60
12  11 พ.ค. 2561 18BU06211 บ.โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 11 พ.ค. 2561 27,000.00
13  11 พ.ค. 2561 3000003475 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 11 พ.ค. 2561 15,500.00
14  11 พ.ค. 2561 3000004622 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 11 พ.ค. 2561 5,622.45
15  11 พ.ค. 2561 3000005111 องค์การเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ 11 พ.ค. 2561 75,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล