ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  13 มี.ค. 2562 3000110541 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 มี.ค. 2562 23,484.00
2  13 มี.ค. 2562 3000110636 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 มี.ค. 2562 1,032.60
3  13 มี.ค. 2562 3000111119 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 มี.ค. 2562 1,070.00
4  13 มี.ค. 2562 3000112152 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 มี.ค. 2562 0 543 47,290.00
5  13 มี.ค. 2562 62007217 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 มี.ค. 2562 1,920.00
6  13 มี.ค. 2562 9110149499 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 มี.ค. 2562 38,000.00
7  13 มี.ค. 2562 DDC1BA62DDC107171 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 13 มี.ค. 2562 2,610.33
8  13 มี.ค. 2562 GRPBAGRP สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 13 มี.ค. 2562 5,757.36
9  13 มี.ค. 2562 IV6202003683 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 มี.ค. 2562 12,750.00
10  13 มี.ค. 2562 IV6206414 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 13 มี.ค. 2562 2,900.00
11  13 มี.ค. 2562 SI14/1903777 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 มี.ค. 2562 4,768.00
12  13 มี.ค. 2562 ฺBX62CON100875 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วัสดุการแพทย์ 13 มี.ค. 2562 149.80
13  13 มี.ค. 2562 ํY1145112485/62 โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 13 มี.ค. 2562 640.00
14  13 มี.ค. 2562 ํY1145112553/62 โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 13 มี.ค. 2562 0 543 2,505.30
15  5 มี.ค. 2562 1062004252 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 27,820.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล