ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  19 ม.ค. 2561 004/116 อีอีซัพพลาย วัสดุเอกซเรย์ 19 ม.ค. 2561 90,300.00
2  19 ม.ค. 2561 103180100343 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19 ม.ค. 2561 32,685.00
3  19 ม.ค. 2561 111801001775 บ.เฟรซีเนียสเมดิคอลแคร์จำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 14,535.95
4  19 ม.ค. 2561 60/882 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 58,500.00
5  19 ม.ค. 2561 61/001 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 1,750.00
6  19 ม.ค. 2561 61/013 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19 ม.ค. 2561 4,200.00
7  19 ม.ค. 2561 61/014 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 5,000.00
8  19 ม.ค. 2561 61/026 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 2,500.00
9  19 ม.ค. 2561 610097 บ.พี.พี.เอส.ฮอสปิทอลซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19 ม.ค. 2561 8,460.00
10  19 ม.ค. 2561 DD0299 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 19 ม.ค. 2561 20,000.00
11  19 ม.ค. 2561 IV6100006 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19 ม.ค. 2561 708.00
12  15 ม.ค. 2561 102180100081 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 14,980.00
13  15 ม.ค. 2561 1161277716 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 5,550.09
14  15 ม.ค. 2561 1161278122 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 99,619.14
15  15 ม.ค. 2561 1161278960 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 231,120.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล