ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1981  26 ก.ค. 2560 OH-2-2-2017002455 บ.อุยเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 6,564.45
1982  26 ก.ค. 2560 SS6026654 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 13,600.00
1983  26 ก.ค. 2560 SS6027452 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 16,500.00
1984  26 ก.ค. 2560 T6007/11674 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 5,760.00
1985  26 ก.ค. 2560 UG31866558 บ.แอลเอฟเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 26 ก.ค. 2560 8,160.00
1986  26 ก.ค. 2560 ช.60/09991 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 8,500.00
1987  26 ก.ค. 2560 ช.60/10042 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 2,300.00
1988  26 ก.ค. 2560 นพ.0032.303/859 รพ.เรณูนคร เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2560 12,000.00
1989  26 ก.ค. 2560 ฺB6007206 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 26 ก.ค. 2560 30,000.00
1990  19 ก.ค. 2560 103170700482 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19 ก.ค. 2560 60,300.00
1991  19 ก.ค. 2560 10334881 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 19 ก.ค. 2560 47,100.00
1992  19 ก.ค. 2560 10335091 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 19 ก.ค. 2560 36,550.00
1993  19 ก.ค. 2560 10335153 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 19 ก.ค. 2560 249,200.35
1994  19 ก.ค. 2560 1060017225 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2560 41,944.00
1995  19 ก.ค. 2560 17/606 บ.ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด วัสดุการแพทย์ 19 ก.ค. 2560 0 543 6,390.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล