ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1981  8 พ.ค. 2560 060/212 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 8 พ.ค. 2560 7,960.00
1982  8 พ.ค. 2560 060/213 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 พ.ค. 2560 540.00
1983  8 พ.ค. 2560 060/220 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 พ.ค. 2560 35,640.00
1984  8 พ.ค. 2560 060/223 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 8 พ.ค. 2560 17,500.00
1985  8 พ.ค. 2560 103170400659 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 พ.ค. 2560 83,700.00
1986  8 พ.ค. 2560 103170400802 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 พ.ค. 2560 7,600.00
1987  8 พ.ค. 2560 1160104938 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 56,200.00
1988  8 พ.ค. 2560 17/085 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ วัสดุการแพทย์ 8 พ.ค. 2560 65,000.00
1989  8 พ.ค. 2560 17BU05867 บ.โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 23,300.00
1990  8 พ.ค. 2560 17BU06123 บ.โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 4,240.00
1991  8 พ.ค. 2560 3/1 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 8 พ.ค. 2560 5,290.00
1992  8 พ.ค. 2560 3/2 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 8 พ.ค. 2560 1,900.00
1993  8 พ.ค. 2560 5324183451A บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 19,950.00
1994  8 พ.ค. 2560 5324185901 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 5,157.40
1995  8 พ.ค. 2560 5324205032 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ค. 2560 4,879.20

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล