ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1981  6 ก.พ. 2560 8102116640 บ.โอลิค(ดิสทริบิวชั่น)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 12,519.00
1982  6 ก.พ. 2560 8102116642 บ.โอลิค(ดิสทริบิวชั่น)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 25,680.00
1983  6 ก.พ. 2560 9110007338 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 8,280.00
1984  6 ก.พ. 2560 9110011743 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.พ. 2560 5,520.00
1985  6 ก.พ. 2560 B6001265 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7 ก.พ. 2560 60,710.00
1986  6 ก.พ. 2560 B6002152 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6 ก.พ. 2560 58,600.00
1987  6 ก.พ. 2560 IV0066318 บ.บอร์เนียวเมดิคัลจำกัด วัสดุการแพทย์ 7 ก.พ. 2560 23,400.00
1988  6 ก.พ. 2560 IV1701149 บ.ไบโอวาลิสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 21,212.00
1989  6 ก.พ. 2560 IV1701263 บ.ไบโอวาลิสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 21,212.00
1990  6 ก.พ. 2560 IV6001003705 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 16,300.00
1991  6 ก.พ. 2560 IV600104444 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 5,400.00
1992  6 ก.พ. 2560 IV60011373 บ.จรูญเภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 20,500.00
1993  6 ก.พ. 2560 IV6002000528 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 7 ก.พ. 2560 5,100.00
1994  6 ก.พ. 2560 IV6002002080 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.พ. 2560 3,400.00
1995  6 ก.พ. 2560 IV600202380 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 6 ก.พ. 2560 7,200.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล