ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1981  24 ต.ค. 2560 741110069 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 19,440.00
1982  24 ต.ค. 2560 8370105391 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 92,700.00
1983  24 ต.ค. 2560 8370110851 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 5,564.00
1984  24 ต.ค. 2560 DDC1AA61DDC100517 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ต.ค. 2560 85,310.34
1985  24 ต.ค. 2560 DDC1BA61DDC100387 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ต.ค. 2560 86.81
1986  24 ต.ค. 2560 DDC1BA61DDC100914 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ต.ค. 2560 83,780.00
1987  24 ต.ค. 2560 GPR1BA61GPR100342 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ต.ค. 2560 8,019.18
1988  24 ต.ค. 2560 GRP1BA61GRP100515 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ต.ค. 2560 4,934.88
1989  24 ต.ค. 2560 IV601001855 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 4,600.00
1990  24 ต.ค. 2560 IV6026571 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 6,150.00
1991  24 ต.ค. 2560 IV6027032 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 2,520.00
1992  24 ต.ค. 2560 IV6027635 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 2,030.00
1993  24 ต.ค. 2560 IV610000010 สถานเสาวภาสภากาชาดไทย เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 3,195.00
1994  24 ต.ค. 2560 IVU-60028767 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 4,400.00
1995  24 ต.ค. 2560 SS6041575 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ต.ค. 2560 16,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล