ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2521  21 มี.ค. 2560 UK60004 ห้างหุ้นส่วนจำกัดยู.เค.พรีเมียร์ วัสดุการแพทย์ 21 มี.ค. 2560 17,000.00
2522  16 มี.ค. 2560 060/118 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 16 มี.ค. 2560 0.00
2523  16 มี.ค. 2560 060/119 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 16 มี.ค. 2560 2,100.00
2524  16 มี.ค. 2560 060/120 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2560 0.00
2525  16 มี.ค. 2560 060/122 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 16 มี.ค. 2560 3,500.00
2526  16 มี.ค. 2560 060/124 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2560 1,500.00
2527  16 มี.ค. 2560 060/125 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2560 5,760.00
2528  16 มี.ค. 2560 060/128 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2560 2,940.00
2529  16 มี.ค. 2560 060/129 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2560 4,520.00
2530  16 มี.ค. 2560 060/154 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 16 มี.ค. 2560 3,240.00
2531  16 มี.ค. 2560 1060006479 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 16 มี.ค. 2560 140,598.00
2532  16 มี.ค. 2560 10D30172 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 16 มี.ค. 2560 7,733.10
2533  16 มี.ค. 2560 23541345 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 16 มี.ค. 2560 31,140.00
2534  16 มี.ค. 2560 5323863834 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16 มี.ค. 2560 17,984.03
2535  16 มี.ค. 2560 60004501 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 16 มี.ค. 2560 31,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล