ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2521  3 พ.ย. 2559 103161000631 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 พ.ย. 2559 7,200.00
2522  3 พ.ย. 2559 1161005042 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 6,420.00
2523  3 พ.ย. 2559 22938003 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 62,274.00
2524  3 พ.ย. 2559 22938257 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 12,120.00
2525  3 พ.ย. 2559 22939192 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 41,520.00
2526  3 พ.ย. 2559 22942615 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 11,205.04
2527  3 พ.ย. 2559 311067404382 บ.คอสม่าเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 18,500.00
2528  3 พ.ย. 2559 5322980647 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 7,490.00
2529  3 พ.ย. 2559 59/742 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 พ.ย. 2559 37,344.00
2530  3 พ.ย. 2559 59/745 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 พ.ย. 2559 25,000.00
2531  3 พ.ย. 2559 59/747 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 พ.ย. 2559 1,960.00
2532  3 พ.ย. 2559 59/754 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 พ.ย. 2559 50,000.00
2533  3 พ.ย. 2559 59/756 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 พ.ย. 2559 7,200.00
2534  3 พ.ย. 2559 59/758 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 พ.ย. 2559 26,300.00
2535  3 พ.ย. 2559 59/761 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 พ.ย. 2559 240.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล