ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2521  25 ม.ค. 2560 60/010 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 21,000.00
2522  25 ม.ค. 2560 60000920 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 15,000.00
2523  25 ม.ค. 2560 601004474 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 7,350.00
2524  25 ม.ค. 2560 601004530 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 26,750.00
2525  25 ม.ค. 2560 DDC1AA60DDC106780 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 25 ม.ค. 2560 97,048.70
2526  25 ม.ค. 2560 INV-L-IM2017010728 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 29,000.00
2527  25 ม.ค. 2560 IV1201/2560 หจก.เอ็น.อาร์.ดีเมดิคอลซัพพลาย วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 25,200.00
2528  25 ม.ค. 2560 IV1301/2560 หจก.เอ็น.อาร์.ดีเมดิคอลซัพพลาย วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 25,200.00
2529  25 ม.ค. 2560 IV17-04122 บ.อาร์.เอ็กซ์.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 3,235.68
2530  25 ม.ค. 2560 IV17-04126 บ.อาร์.เอ็กซ์.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 13,700.00
2531  25 ม.ค. 2560 IV2560006 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 5,112.00
2532  25 ม.ค. 2560 IV2560011 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 2,600.00
2533  25 ม.ค. 2560 IV2560016 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25 ม.ค. 2560 3,900.00
2534  25 ม.ค. 2560 IV60-00024 บ.เจริญสุขฟาร์มาซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 25 ม.ค. 2560 5,600.00
2535  25 ม.ค. 2560 IV6001-0430 บ.ไพรม์เมดิคอลจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ม.ค. 2560 22,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล