ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2611  3 พ.ค. 2560 IVU-60011622 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ค. 2560 24,000.00
2612  3 พ.ค. 2560 SO1704-1950 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ค. 2560 49,370.00
2613  3 พ.ค. 2560 T6004/11352 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ค. 2560 4,750.00
2614  3 พ.ค. 2560 V026746 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ค. 2560 6,600.00
2615  3 พ.ค. 2560 ๊UG31850183 บ.แอลเอฟเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 พ.ค. 2560 8,160.00
2616  3 พ.ค. 2560 ํY1145107384/60 โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ค. 2560 2,000.00
2617  26 เม.ย. 2560 060/186 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 26 เม.ย. 2560 7,900.00
2618  26 เม.ย. 2560 103170400266 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 26 เม.ย. 2560 2,100.00
2619  26 เม.ย. 2560 10324671 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 26 เม.ย. 2560 3,511.60
2620  26 เม.ย. 2560 10324983 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 26 เม.ย. 2560 18,500.00
2621  26 เม.ย. 2560 10325757 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 26 เม.ย. 2560 13,618.40
2622  26 เม.ย. 2560 110696965 บ.ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 เม.ย. 2560 49,640.00
2623  26 เม.ย. 2560 1160054489 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 เม.ย. 2560 6,149.83
2624  26 เม.ย. 2560 1160055354 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 เม.ย. 2560 42,800.00
2625  26 เม.ย. 2560 1318921 บ.เมดิทอปจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 26 เม.ย. 2560 18,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล