ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2611  9 ม.ค. 2560 10311728 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 9 ม.ค. 2560 19,400.00
2612  9 ม.ค. 2560 10312119 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 9 ม.ค. 2560 2,950.00
2613  9 ม.ค. 2560 103161200706 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9 ม.ค. 2560 1,498.00
2614  9 ม.ค. 2560 103161200707 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9 ม.ค. 2560 6,650.00
2615  9 ม.ค. 2560 110675079 บ.ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 49,640.00
2616  9 ม.ค. 2560 115/595714 บ.คอนดรักส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 5,850.00
2617  9 ม.ค. 2560 3-1601714 บ.วิทยาศรมจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 2,754.00
2618  9 ม.ค. 2560 310177400007 บ.มัณฑนาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 26,000.00
2619  9 ม.ค. 2560 5323404864 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 9 ม.ค. 2560 42,800.00
2620  9 ม.ค. 2560 5447176185 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 3,338.40
2621  9 ม.ค. 2560 59/911 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 9 ม.ค. 2560 7,000.00
2622  9 ม.ค. 2560 59/913 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 ม.ค. 2560 7,200.00
2623  9 ม.ค. 2560 59296313 บ.ฟาร์มีน่าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 34,000.00
2624  9 ม.ค. 2560 8370046735 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 12,000.00
2625  9 ม.ค. 2560 DDC1AA60DDC106252 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 9 ม.ค. 2560 21,600.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล