ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2611  8 ส.ค. 2560 60020888 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 4,860.00
2612  8 ส.ค. 2560 60021103 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 12,000.00
2613  8 ส.ค. 2560 60021463 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 4,860.00
2614  8 ส.ค. 2560 600705966 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 ส.ค. 2560 9,416.00
2615  8 ส.ค. 2560 600706136 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 8 ส.ค. 2560 17,227.00
2616  8 ส.ค. 2560 600745 หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 ส.ค. 2560 42,800.00
2617  8 ส.ค. 2560 A-07-0891/60 บ.แสงไทยเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 13,400.00
2618  8 ส.ค. 2560 BB60EPI111328 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 ส.ค. 2560 130,676.29
2619  8 ส.ค. 2560 BD60FLU503361 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 ส.ค. 2560 0.00
2620  8 ส.ค. 2560 DDC1BA60DDC110050 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 ส.ค. 2560 90,880.00
2621  8 ส.ค. 2560 DDC1BA60DDC110425 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 ส.ค. 2560 44,020.00
2622  8 ส.ค. 2560 DS692/00087 บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 7,800.00
2623  8 ส.ค. 2560 INV-L-IM2017071635 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 28,200.00
2624  8 ส.ค. 2560 NTP1AA60NTP109212 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 ส.ค. 2560 10,845.00
2625  8 ส.ค. 2560 V030996 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ส.ค. 2560 8,800.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล