ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2611  8 พ.ย. 2559 8/1 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 8 พ.ย. 2559 11,140.00
2612  8 พ.ย. 2559 8/2 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 8 พ.ย. 2559 4,500.00
2613  8 พ.ย. 2559 8/3 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 8 พ.ย. 2559 4,500.00
2614  8 พ.ย. 2559 8/4 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ 8 พ.ย. 2559 13,000.00
2615  8 พ.ย. 2559 8080041457 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 5,520.00
2616  8 พ.ย. 2559 DD0230 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 8 พ.ย. 2559 38,600.00
2617  8 พ.ย. 2559 INV-L-IV2016110192 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 14,500.00
2618  8 พ.ย. 2559 IV1608329 บ.ไบโอวาลิสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 42,424.00
2619  8 พ.ย. 2559 IV5911-72 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 11,600.00
2620  8 พ.ย. 2559 NTP1AA59NTP102965 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 พ.ย. 2559 3,130.00
2621  8 พ.ย. 2559 NTP1AA60NTP100414 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 พ.ย. 2559 3,347.00
2622  8 พ.ย. 2559 SS5939407 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 6,800.00
2623  8 พ.ย. 2559 T5910/12833 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 8,800.00
2624  3 พ.ย. 2559 102161000426 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 14,980.00
2625  3 พ.ย. 2559 10302579 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 3 พ.ย. 2559 10,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล