ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2791  8 พ.ย. 2559 INV-L-IV2016110192 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 14,500.00
2792  8 พ.ย. 2559 IV1608329 บ.ไบโอวาลิสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 42,424.00
2793  8 พ.ย. 2559 IV5911-72 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 11,600.00
2794  8 พ.ย. 2559 NTP1AA59NTP102965 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 พ.ย. 2559 3,130.00
2795  8 พ.ย. 2559 NTP1AA60NTP100414 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 พ.ย. 2559 3,347.00
2796  8 พ.ย. 2559 SS5939407 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 6,800.00
2797  8 พ.ย. 2559 T5910/12833 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 8,800.00
2798  3 พ.ย. 2559 102161000426 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 14,980.00
2799  3 พ.ย. 2559 10302579 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 3 พ.ย. 2559 10,000.00
2800  3 พ.ย. 2559 103161000619 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 พ.ย. 2559 7,200.00
2801  3 พ.ย. 2559 103161000631 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 พ.ย. 2559 7,200.00
2802  3 พ.ย. 2559 1161005042 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 6,420.00
2803  3 พ.ย. 2559 22938003 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 62,274.00
2804  3 พ.ย. 2559 22938257 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 12,120.00
2805  3 พ.ย. 2559 22939192 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 พ.ย. 2559 41,520.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล