ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2791  24 ก.พ. 2560 060/080 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 25,600.00
2792  24 ก.พ. 2560 1/4 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 2,400.00
2793  24 ก.พ. 2560 23451953 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 10,700.00
2794  24 ก.พ. 2560 23468396 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.พ. 2560 1,647.80
2795  24 ก.พ. 2560 37176 บ.นิคคิโซเมดิคัล(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 15,664.94
2796  24 ก.พ. 2560 5323729753 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24 ก.พ. 2560 15,985.80
2797  24 ก.พ. 2560 5447205640 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.พ. 2560 2,849.95
2798  24 ก.พ. 2560 593813 หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24 ก.พ. 2560 42,800.00
2799  24 ก.พ. 2560 600203238 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 4,280.00
2800  24 ก.พ. 2560 600203239 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24 ก.พ. 2560 25,894.00
2801  24 ก.พ. 2560 600204553 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24 ก.พ. 2560 1,605.00
2802  24 ก.พ. 2560 601015737 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.พ. 2560 6,900.00
2803  24 ก.พ. 2560 DD0238 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 24 ก.พ. 2560 21,600.00
2804  24 ก.พ. 2560 DDC1AA60DDC108164 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.พ. 2560 138,295.10
2805  24 ก.พ. 2560 IV2560070 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24 ก.พ. 2560 6,800.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล