ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  15 ม.ค. 2561 1161280575 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 6,851.21
17  15 ม.ค. 2561 1180101083 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 4,494.00
18  15 ม.ค. 2561 39994 บ.เมดิซีนซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 16,800.00
19  15 ม.ค. 2561 5325883773 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 1,492.65
20  15 ม.ค. 2561 5325884363 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 47,080.00
21  15 ม.ค. 2561 5325895211 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 19,950.15
22  15 ม.ค. 2561 5447410991 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 12,519.00
23  15 ม.ค. 2561 566291 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 12,000.00
24  15 ม.ค. 2561 61000353 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 15,600.00
25  15 ม.ค. 2561 61000535 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 11,600.00
26  15 ม.ค. 2561 61000536 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 6,520.00
27  15 ม.ค. 2561 61001950 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 10,272.00
28  15 ม.ค. 2561 61008064 บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 56,000.00
29  15 ม.ค. 2561 821100927 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 94,500.00
30  15 ม.ค. 2561 INV-L-IM2018010199 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 19,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล