ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  24 ก.ย. 2561 310987400491 บ.บีเจเอชเมดิคอล จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 90,000.00
17  24 ก.ย. 2561 5160306526 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 24 ก.ย. 2561 150,192.00
18  24 ก.ย. 2561 5447581554 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 24,999.48
19  24 ก.ย. 2561 598290 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 10,000.00
20  24 ก.ย. 2561 821133082 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 94,500.00
21  24 ก.ย. 2561 841110806 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 19,440.00
22  24 ก.ย. 2561 841110960 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 4,000.00
23  24 ก.ย. 2561 DDC1AA61DDC114783 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.ย. 2561 0 543 100,188.24
24  24 ก.ย. 2561 DDC1AB61DDC100932 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.ย. 2561 1,014.99
25  24 ก.ย. 2561 DDC1BA61DDC113032 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.ย. 2561 128,060.43
26  24 ก.ย. 2561 IU8090389 บ.พาตาร์แลบ(2517)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 6,300.00
27  24 ก.ย. 2561 IV1809356 บ.ยูโทเปี้ยนจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 3,000.00
28  24 ก.ย. 2561 IV6100315 บ.ยูโทเปี้ยนจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 37,400.00
29  24 ก.ย. 2561 IV6109001786 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 5,100.00
30  24 ก.ย. 2561 IVU-61031186 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 24 ก.ย. 2561 15,750.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล