ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  14 มิ.ย. 2561 584016 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 7,500.00
17  14 มิ.ย. 2561 6101791 บ.เมดิไฟว์ฟาร์ม่าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 6,000.00
18  14 มิ.ย. 2561 611059530 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 6,600.00
19  14 มิ.ย. 2561 611059587 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 38,000.00
20  14 มิ.ย. 2561 611059603 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 24,000.00
21  14 มิ.ย. 2561 BB61EPI110832 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 14 มิ.ย. 2561 88,830.62
22  14 มิ.ย. 2561 BB61EPI111884 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 14 มิ.ย. 2561 3,462.20
23  14 มิ.ย. 2561 DDC1AA61DDC110308 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 14 มิ.ย. 2561 562.14
24  14 มิ.ย. 2561 DDC1AB61DDC100683 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 14 มิ.ย. 2561 8,119.92
25  14 มิ.ย. 2561 IV-6115089 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 2,900.00
26  14 มิ.ย. 2561 IV18-21968 บ.อาร์.เอ็กซ์.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 4,815.00
27  14 มิ.ย. 2561 IV6105003623 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 10,810.00
28  14 มิ.ย. 2561 IV6105003918 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 29,500.00
29  14 มิ.ย. 2561 IV6115087 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 20,600.00
30  14 มิ.ย. 2561 IV6115088 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 15,960.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล