ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  6 ส.ค. 2561 C6102812 บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 2,996.00
17  6 ส.ค. 2561 GPR1BA61GRP107891 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 6 ส.ค. 2561 6,374.22
18  6 ส.ค. 2561 INV-L-IM2018071842 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 28,200.00
19  6 ส.ค. 2561 IV6121447 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 3,670.00
20  6 ส.ค. 2561 ช.61/10091 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 23,400.00
21  6 ส.ค. 2561 ช.61/10092 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 7,300.00
22  6 ส.ค. 2561 ช.61/10103 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 6 ส.ค. 2561 1,150.00
23  6 ส.ค. 2561 ฺBB61EPI201024 กรมควบคุมโรค เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 6 ส.ค. 2561 20,800.00
24  6 ส.ค. 2561 ์NTP1AA61NTP109989 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 6 ส.ค. 2561 7,862.00
25  6 ส.ค. 2561 ์NTP1AA61NTP111085 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 6 ส.ค. 2561 2,200.00
26  31 ก.ค. 2561 1350567 บ.เมดิทอปจำกัด วัสดุการแพทย์ 31 ก.ค. 2561 99,360.00
27  31 ก.ค. 2561 612053 บ.พี.พี.เอส.ฮอสปิทอลซัพพลายจำกัด วัสดุการแพทย์ 31 ก.ค. 2561 8,883.00
28  26 ก.ค. 2561 1162189410 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 139,956.00
29  26 ก.ค. 2561 18IN08071917 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 42,480.00
30  26 ก.ค. 2561 3000037961 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 26 ก.ค. 2561 0 543 883.24

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล