ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  15 ม.ค. 2561 IV6100362 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 4,930.00
32  15 ม.ค. 2561 IV6101-58 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 10,000.00
33  15 ม.ค. 2561 IV610100817 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 6,000.00
34  15 ม.ค. 2561 IVU-61000498 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 2,760.00
35  15 ม.ค. 2561 IVU-61000499 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 2,400.00
36  15 ม.ค. 2561 IVU-61000500 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 24,000.00
37  15 ม.ค. 2561 T6101/10569 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 10,500.00
38  15 ม.ค. 2561 TI180101662 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 4,000.00
39  15 ม.ค. 2561 ช.61/03145 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 3,200.00
40  15 ม.ค. 2561 ช.61/03203 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 15 ม.ค. 2561 1,800.00
41  8 ม.ค. 2561 11315080 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 ม.ค. 2561 40,400.00
42  8 ม.ค. 2561 11315467 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 ม.ค. 2561 50,000.00
43  8 ม.ค. 2561 11315694 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 ม.ค. 2561 2,680.00
44  8 ม.ค. 2561 1161213472 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 83,032.00
45  8 ม.ค. 2561 5160168210 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 ม.ค. 2561 3,852.20

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล