ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  26 ก.ค. 2561 5327182315 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 1,791.18
32  26 ก.ค. 2561 5327189794 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 19,950.15
33  26 ก.ค. 2561 5327191850 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 38,220.40
34  26 ก.ค. 2561 5447539143 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 6,687.50
35  26 ก.ค. 2561 590530 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 4,280.00
36  26 ก.ค. 2561 61015314 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 35,400.00
37  26 ก.ค. 2561 61015315 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 15,000.00
38  26 ก.ค. 2561 61019207 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 2,620.00
39  26 ก.ค. 2561 61033088 บ.แปซิฟิคเฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 2,418.20
40  26 ก.ค. 2561 6105718 บ.ฟาร์ม่าอินโนวาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 4,000.00
41  26 ก.ค. 2561 611079885 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 97,200.00
42  26 ก.ค. 2561 611080323 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 4,000.00
43  26 ก.ค. 2561 611080335 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 16,000.00
44  26 ก.ค. 2561 61293938 บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 55,600.00
45  26 ก.ค. 2561 8370172157 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 12,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล