ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  18 ก.ย. 2561 597621 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 7,500.00
47  18 ก.ย. 2561 597627 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 11,600.00
48  18 ก.ย. 2561 61019386 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 55,400.00
49  18 ก.ย. 2561 61024536 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 41,840.00
50  18 ก.ย. 2561 61026104 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 2,448.00
51  18 ก.ย. 2561 611101867 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 4,000.00
52  18 ก.ย. 2561 611103058 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 53,000.00
53  18 ก.ย. 2561 62820 บ.เมดิซีนซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 16,800.00
54  18 ก.ย. 2561 8102410407 บ.วิลแฮล์มฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 21,599.45
55  18 ก.ย. 2561 821131659 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 4,500.00
56  18 ก.ย. 2561 8370182425 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 94,400.00
57  18 ก.ย. 2561 841110725 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 8,700.00
58  18 ก.ย. 2561 9110116599 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 5,520.00
59  18 ก.ย. 2561 A-09-0184/61 บ.แสงไทยจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 13,400.00
60  18 ก.ย. 2561 IS6109000427 บ.ที.แมนฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 15,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล