ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  28 ก.พ. 2562 UK.620001 ห้างหุ้นส่วนจำกัดยู.เค.พรีเมียร์ วัสดุเภสัชกรรม 28 ก.พ. 2562 63,000.00
47  27 ก.พ. 2562 00309 บ.สวิตต์เทคกรุ๊ป จำกัด วัสดุการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 0 543 13,800.00
48  27 ก.พ. 2562 IV-1901124 บ.ออโธพีเซีย จำกัด วัสดุการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 25,500.00
49  27 ก.พ. 2562 IV6200233 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 94,500.00
50  27 ก.พ. 2562 IV6201-0454 บ.ไพรม์เมดิคอลจำกัด วัสดุการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 9,180.00
51  27 ก.พ. 2562 IV6201-0455 บ.ไพรม์เมดิคอลจำกัด วัสดุการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 0 543 70,200.00
52  26 ก.พ. 2562 1062003895 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 136,380.06
53  26 ก.พ. 2562 1190204982 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 47,080.00
54  26 ก.พ. 2562 3000106643 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 26 ก.พ. 2562 16,800.00
55  26 ก.พ. 2562 5328673731 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 4,275.72
56  26 ก.พ. 2562 5328675409 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 11,556.00
57  26 ก.พ. 2562 5447687254 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 27,231.50
58  26 ก.พ. 2562 615267 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 10,700.00
59  26 ก.พ. 2562 615576 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 3,300.00
60  26 ก.พ. 2562 621017013 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 4,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล