ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  12 พ.ย. 2561 3000077622 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 10,600.00
47  12 พ.ย. 2561 3000077637 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 7,500.00
48  12 พ.ย. 2561 3000078579 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 2,121.00
49  12 พ.ย. 2561 5160330115 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 0.00
50  12 พ.ย. 2561 5160337665 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 0.00
51  12 พ.ย. 2561 5327868992 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 19,950.00
52  12 พ.ย. 2561 5447611755 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 99,997.92
53  12 พ.ย. 2561 602855 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 420.00
54  12 พ.ย. 2561 61031039 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 13,250.00
55  12 พ.ย. 2561 61031044 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 7,950.00
56  12 พ.ย. 2561 61041237 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 10,272.00
57  12 พ.ย. 2561 612418 บ.ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสตรีจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 39,200.00
58  12 พ.ย. 2561 9110125143 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 5,520.00
59  12 พ.ย. 2561 DDC1AB62DDC100105 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 676.66
60  12 พ.ย. 2561 DDC1BA62DDC100783 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 7,830.99

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล