ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  5 มิ.ย. 2561 61011153 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 42,000.00
47  5 มิ.ย. 2561 61013729 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 1,860.00
48  5 มิ.ย. 2561 611183 บ.ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสตรีจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 5,500.00
49  5 มิ.ย. 2561 821118197 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 94,500.00
50  5 มิ.ย. 2561 9110096115 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 10,753.50
51  5 มิ.ย. 2561 DIS180525-042 บ.ฟาร์มาดิกาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 2,140.00
52  5 มิ.ย. 2561 DS787/00004 บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 7,800.00
53  5 มิ.ย. 2561 IV18-21724 บ.อาร์.เอ็กซ์.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 14,445.00
54  5 มิ.ย. 2561 IV61-01025 บ.เจริญสุขฟาร์มาซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 5,600.00
55  5 มิ.ย. 2561 IV6105-126 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 2,468.00
56  5 มิ.ย. 2561 IV61052664 บ.นิวไลฟ์ฟาร์ม่าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 2,902.00
57  5 มิ.ย. 2561 IVU-61016624 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 26,400.00
58  5 มิ.ย. 2561 IVU-61016735 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 0 543 4,400.00
59  5 มิ.ย. 2561 SI24/1803094 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 4,800.00
60  5 มิ.ย. 2561 T6105/12471 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 30,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล