ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  26 ก.พ. 2562 8370216803 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 15,000.00
62  26 ก.พ. 2562 8370217121 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 97,350.00
63  26 ก.พ. 2562 9110146596 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 8,120.00
64  26 ก.พ. 2562 DIS190220-041 บ.ฟาร์มาดิกาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.พ. 2562 13,000.00
65  22 ก.พ. 2562 103190200728 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 64,200.00
66  22 ก.พ. 2562 1163273118 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 3,081.60
67  22 ก.พ. 2562 19/074 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 65,000.00
68  22 ก.พ. 2562 3760084909 บ.คอสม่าเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 24,000.00
69  22 ก.พ. 2562 5328663795 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 32,100.00
70  22 ก.พ. 2562 5328665710 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 28,890.00
71  22 ก.พ. 2562 62/071 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 15,000.00
72  22 ก.พ. 2562 62/084 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 2,940.00
73  22 ก.พ. 2562 62/086 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 3,250.00
74  22 ก.พ. 2562 62/094 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 10,135.00
75  22 ก.พ. 2562 UG31996219 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด วัสดุการแพทย์ 22 ก.พ. 2562 8,160.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล