ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  5 มิ.ย. 2561 TI180512339 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 0 543 55,000.00
62  5 มิ.ย. 2561 ฺBK61NTP104652 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 5 มิ.ย. 2561 889.13
63  31 พ.ค. 2561 5160248026 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 31 พ.ค. 2561 876.24
64  31 พ.ค. 2561 841105659 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 31 พ.ค. 2561 8,300.00
65  31 พ.ค. 2561 DDC1BA61DDC107943 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 31 พ.ค. 2561 132,770.00
66  31 พ.ค. 2561 IVU-61016454 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 31 พ.ค. 2561 26,600.00
67  31 พ.ค. 2561 NTP1AA61NTP107565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 31 พ.ค. 2561 17,314.00
68  31 พ.ค. 2561 นพ.0032.3/690 รพ.เรณูนคร เวชภัณฑ์ยา 31 พ.ค. 2561 4,000.00
69  23 พ.ค. 2561 1161865470 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 23 พ.ค. 2561 67,500.00
70  23 พ.ค. 2561 18IN08051984 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 23 พ.ค. 2561 7,814.00
71  23 พ.ค. 2561 3000013048 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 1,009.68
72  23 พ.ค. 2561 3000014572 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 3,800.00
73  23 พ.ค. 2561 3000014855 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 6,288.60
74  23 พ.ค. 2561 3000015584 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 23 พ.ค. 2561 5,000.00
75  23 พ.ค. 2561 582796 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 23 พ.ค. 2561 7,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล