ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  25 ก.ค. 2561 610702835 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 9,630.00
62  25 ก.ค. 2561 7/1 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 12,530.00
63  25 ก.ค. 2561 B6107214 บ.อีออนเมดจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 30,000.00
64  25 ก.ค. 2561 BL61-07/470 บ.ไอแคร์เมดิคัลจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 5,750.00
65  25 ก.ค. 2561 IV6107170 บ.ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 0 543 5,400.00
66  25 ก.ค. 2561 IV6124121 บ.ไทยก๊อสจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 24,450.00
67  19 ก.ค. 2561 1162157868 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 2,247.00
68  19 ก.ค. 2561 3000037413 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 19 ก.ค. 2561 1,284.00
69  19 ก.ค. 2561 5447537014 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 7,318.80
70  19 ก.ค. 2561 61018680 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 22,400.00
71  19 ก.ค. 2561 8102507748 บ.101 เมดิแคร์ จำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 20,431.65
72  19 ก.ค. 2561 821123566 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 56,000.00
73  19 ก.ค. 2561 9110104636 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 19 ก.ค. 2561 2,760.00
74  19 ก.ค. 2561 DDC1AB61DDC100768 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 19 ก.ค. 2561 676.66
75  19 ก.ค. 2561 DDC1BA61DDC110356 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 19 ก.ค. 2561 160,807.24

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล