ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  18 ก.ย. 2561 IV18-38686 บ.อาร์.เอ็กซ์.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 4,815.00
62  18 ก.ย. 2561 IV61-01694 บ.เจริญสุขฟาร์มาซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 1,500.00
63  18 ก.ย. 2561 IV6109001465 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 2,880.00
64  18 ก.ย. 2561 IV61090021 บ.แก้วมังกรเภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 4,000.00
65  18 ก.ย. 2561 IV6128060 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 20,600.00
66  18 ก.ย. 2561 IV6128062 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 2,900.00
67  18 ก.ย. 2561 IVU-61029458 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 10,485.00
68  18 ก.ย. 2561 IVU-61030006 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 26,000.00
69  18 ก.ย. 2561 SS6136467 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 6,000.00
70  18 ก.ย. 2561 T6107/10700 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 9,600.00
71  18 ก.ย. 2561 ช.61/11509 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 1,950.00
72  18 ก.ย. 2561 ช.61/11510 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 1,200.00
73  18 ก.ย. 2561 ํY1145111265/61 โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 18 ก.ย. 2561 280.00
74  14 ก.ย. 2561 103180900060 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 14 ก.ย. 2561 89,250.00
75  14 ก.ย. 2561 103180900213 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 14 ก.ย. 2561 42,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล