ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  30 มี.ค. 2561 1161617355 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 มี.ค. 2561 1,264.74
62  30 มี.ค. 2561 5326426286 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 มี.ค. 2561 10,914.00
63  30 มี.ค. 2561 61/188 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 30 มี.ค. 2561 21,600.00
64  30 มี.ค. 2561 61/193 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 มี.ค. 2561 540.00
65  30 มี.ค. 2561 610303717 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 มี.ค. 2561 9,630.00
66  30 มี.ค. 2561 610305242 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 มี.ค. 2561 28,890.00
67  30 มี.ค. 2561 610305243 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 30 มี.ค. 2561 3,531.00
68  30 มี.ค. 2561 IV 6103004 บ.ไบโอคอททอนจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 มี.ค. 2561 3,000.00
69  29 มี.ค. 2561 00428 บ.เภสัชกรรมเค.บี.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 11,750.00
70  29 มี.ค. 2561 1061006726 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 52,430.00
71  29 มี.ค. 2561 11332134 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 29 มี.ค. 2561 4,400.00
72  29 มี.ค. 2561 1161613525 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 6,708.90
73  29 มี.ค. 2561 18BU04685 บ.โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 5,600.00
74  29 มี.ค. 2561 310387400449 บ.บีเจเอชเมดิคอล จำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 90,000.00
75  29 มี.ค. 2561 46509 บ.เมดิซีนซัพพลายจำกัด เวชภัณฑ์ยา 29 มี.ค. 2561 9,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล