ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ
เป้าประสงค์ที่ 1 G1. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 2 G2.ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 3 G3. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 4 G4. โรงพยาบาลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 5 G5. เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 6 G6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ(ทุกมิติ)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 7 G7. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 8 G8.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 10 G10 . มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 11 G11- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 12 G12. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 13 G13 มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีมิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 14 G14 โรงพยาบาลสวยงามสมพระเกียรติ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 15 G15. ระบบบริการจัดการโปร่งใสมีส่วนร่วมตรวจสอบได้
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 16 G16. การเงินมั่นคง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 17 G17.บุคลากรมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ และผูกพันธต่อองค์กร
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 18 G18 มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อในการทำงาน
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 19 G19 มีนวัตกรรม งานวิจัย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 20 G20 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพเชื่อมต่อการบริการและการตัดสินใจในการบริหาร
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 21 G21 บริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด