ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 8 G8.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
15. ร้อยละของการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.