ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 8 G8.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
18. อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง(ต่อแสนประชากร)
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.