ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
19. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อป้องกันและลดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.