ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
20. ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.