ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
21. จำนวน รพ.สต.ที่คะแนนถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานทันตสุขภาพในช่องปาก ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.