ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
22. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.