ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
24. ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.