ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 10 G10 . มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
26. ระดับความสำเร็จอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.