ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 10 G10 . มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
27. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานยาเสพติด ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.