ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 10 G10 . มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
28. จำนวนหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคเรื้อรัง
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.