ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 11 G11- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
29. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.