ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 11 G11- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
30. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.