ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 11 G11- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
31.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.