ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 12 G12. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
32.จำนวนหมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.