ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 13 G13 มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีมิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
33. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ ภาพใต้การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.