ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 14 G14 โรงพยาบาลสวยงามสมพระเกียรติ
34.ลำดับผลการประเมินด้านภูมิทัศน์โดยคณะกรรมการมูลนิธิ รพร
ระดับ คปสอ.
Chart.
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ