ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 15 G15. ระบบบริการจัดการโปร่งใสมีส่วนร่วมตรวจสอบได้
35.ร้อยละ ของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบ การควบคุมภายในระดับ 5
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.