ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 17 G17.บุคลากรมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ และผูกพันธต่อองค์กร
40. ร้อยละ ของหัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างานผ่านการอบรมตามโปรแกรมที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.