ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 18 G18 มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อในการทำงาน
43.1ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากร
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.