ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 19 G19 มีนวัตกรรม งานวิจัย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
44.ร้อยละหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จ งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.