ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 20 G20 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพเชื่อมต่อการบริการและการตัดสินใจในการบริหาร
45.ร้อยละ หน่วยงานที่สามารถจัดส่งข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.